STATISTIKA TRPAJTE SVE OVDE

Go down

STATISTIKA TRPAJTE SVE OVDE

Komentar  Admin on Sun Feb 27, 2011 11:59 pm

Neki odgovori sa rekapitulacije

I PARCIJALA
1.Populacija predstavlja:
3. Sve objekte, pojedince ili elemente koji
posjeduju krakteristiku koja se proučava

2.Statistika je:
4. nauka koja proučava masovne pojave

3.Podaci koje je neko drugi prikupio i
objavio a korisni su u našem
istraživanju su:
3. Sekundarni podaci

4.Ukoliko neka osoba prikuplja podatke o
broju automobila koji prođu kro...z raskrsnicu
u određenom vremenskom periodu, koju
metodu prikupljanja podataka koristi?
1. Posmatranje

5.Modalitet jedne statističke varijable je:
3. Vrijednost koju može uzeti statistička
varijabla

6.Kada radimo sa kvantitativnom
mjernom skalom i „nula“ ne znači
odsustvo pojave, riječ je o:
3. Intervalnoj skali

7.Ako u analizi neke pojave, podatke
dobijamo prebrojavanjem,
odgovarajuća statistička varijabla je:
4. Kvantitativna kontinuirana

8.Mjerili smo težinu proizvoda za 30 proizvoda
jedne serije. U tom primjeru, „težina
proizvoda“ predstavlja:
4. Kvantitativnu kontinuiranu varijablu

9.Broj ponavljanja (pojavljivanja) datog
modaliteta u seriji podataka je:
1. Apsolutna frekvencija

10.Zbir apsolutnih frekvencija u jednoj
empirijskog distribuciji frekvencija
mora biti jednak:
2. N

12.Statistička distribucija frekvencija je:
2. Forma sređivanja podataka tako da svakom
modalitetu ili intervalu odgovara njegova
apsolutna frekvencija

13.Imamo informaciju da 76% studenata I godine
Poslovne škole ima 21 godinu ili manje. Na
bazi kojeg tipa frekvencije smo dobili takvu
informaciju?
1. Relativna frekvencija

15.Ako svaki podatak u nizu uvećamo za istu
konstantu, aritmetička sredina novog niza
podataka je jednaka:
1. Zbiru konstante i aritmetičke sredine početnog
niza podataka

17.Za izračunavanje aritmetičke sredine
koristimo sve podatke u statističkoj
seriji.
2. Ne

18.Geometrijska sredina je jednaka:
3. N-tom korijenu iz proizvoda svih podataka.

19.Medijana se određuje na bazi:
1. Rastuće kumulativne frekvencije

21.Modalni podatak se čita na bazi:
2. Najviše frekvencije

23.Mod se grafički određuje na:
1. histogramu

24.Disperzija (varijabilitet) mjeri:
3. Odstupanja podataka od prosjeka

26.Varijansa je jednaka:
2. Aritmetičkoj sredini kvadrata odstupanja
podataka iz niza od aritmetičke sredine

27.Aritmetička sredina niza standardiziranih
vrijednosti analizirane varijable (i=1,...,N)
jednaka je:
1. 0

33.U slučaju lijevo asimetrične distribucije
frekvencija, znak koeficijenta
asimetrije je:
2. Negativan
II PARCIJALA
1.Dijagram rasipanja grafički prikazuje:
2.Oblik, smjer i jačinu veze između dvije
kvantitativne varijable

2.Kada je smjer veze između dvije varijable
negativan možemo reći da:
2. Više vrijednosti jedne varijable impliciraju
niže vrijednosti druge varijable i obratno

3.Perfektna pozitivna korelacija znači da je:
1.Koeficijent korelacije jednak ...0

4.Neobjašnjeni varijabilitet se definiše kao:
1. Suma kvadrata odstupanja orginalnih od
ocijenjenih vrijednosti za zavisnu varijablu

6.Koeficijent determinacije je:
2. Učešće objašnjenog u ukupnom
varijabilitetu

9.Koeficijent pravca (b) za linearni regresioni
model tumači se kao:
1. Za koliko jedinica se u prosjeku promijeni
vrijednost zavisne varijable ako se vrijednost
nezavisne varijable poveća za jednu jedinicu

10.Koeficijent presjeka sa y-osom (a) za
linearni regresioni model tumači se kao:
2. Kolika je očekivana vrijednost zavisne varijable
ako nezavisna varijabla ima vrijednost 0

13.Trend kao komponenta vremenske serije:
4. Je osnovni pravac u kretanju pojave za jedan
duži vremenski period

14.Sezonska varijacija je:
3. Regularna fluktuacija pojave u toku jedne
godine

15.Apsolutna promjena pokazuje:
2. Promjenu u kretanju neke pojave između
dva perioda izraženu u jedinici mjere date
varijable

16.Relativna promjena pokazuje:
1. Procentualnu promjenu u kretanju neke
pojave između dva perioda

19.Kada radimo sa relativnim
promjenama:
3. Komparacija je uvijek moguća

20.Pratili smo kretanje BDP per capita u
periodu 2005-2009. godina. Apsolutna
promjena u 2008. godini u odnosu na 2006.
godinu iznosila je $B, gdje je B<0. Dakle,
2008. godine u odnosu na 2006. godinu,
BDP per capita je:
1. Niži za $B

28.Aditivni model vremenske serije je
prikladan ako:
1. Periodičnost u kretanju pojave bude
konstantna u odnosu na trend
III REKAPITULACIJA
1Slučajno uzorkovanje imamo ako:
2. Svaki element ima unaprijed poznatu
vjerovatnoću izbora

2.Okvir uzorka je lista:
3. Elemenata kompletne populacije

3.Za jednostavni slučajni uzorak je
karakteristično:
2. Svaki element populacije ima unaprijed
poznatu i jednaku vjerovatnoću izbora u
uzorak.

4.Za sistematski uzorak je karakteristično:
3. Bir...a se svaki k-ti element iz okvira
uzorka, dok se početna tačka bira
slučajno

5.Za stratifikovani slučajni uzorak je
karakteristično:
1. Heterogena populacija

6.Uzorkovanje sa ponavljanjem znači da:
1. Kada odaberemo jedan element iz populacije i
zabilježimo relevantnu informaciju o njemu,
vraćamo taj element u populaciju prije
izvlačenja narednog

7.Profesor koji provodi neko istraživanje
može uključiti svoje studente u
uzorak. U tom slučaju je riječ o:
4. Prigodnom uzorku

8.Prema Centralnoj graničnoj teoremi raspored
aritmetičkih sredina uzoraka teži da zauzme
normalan raspored pod određenim uslovima. Koji
od navedenih uslova mora biti zadovoljen da bi ova
teorema mogla da se primijeni.
2. Veličina uzorka raste neograničeno (n>30)

12.Slučajna greška:
1. nastaje zbog slučajnog izbora elemenata
u uzorak

14.Greška I vrste nastaje ako:
1. Nulta hipoteza je odbijena u slučaju kada
je tačna

15.Jačina statističkog testa je vjerovatnoća
da:
2. Nulta hipoteza je odbijena u slučaju da
nije tačna
avatar
Admin
Admin

Broj komentara : 20
Join date : 2011-02-26

Vidi profil korisnika http://fpn-skripte.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu