SMJER - ZURNALISTIKA -

Go down

SMJER - ZURNALISTIKA -

Komentar  Muamera on Mon Feb 28, 2011 1:53 pm

Postavite vase skripte i ostalo ovdje Smile

Muamera

Broj komentara : 16
Join date : 2011-02-26

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

POLITICKI SISTEM BIH

Komentar  Muamera on Mon Feb 28, 2011 2:02 pm

Spoiler:
Doc. dr Suad Arnautović
ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA

„POLITIČKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE“ – MIDTERM PETAK, 20. 11. 2009.

PITANJA IZ I PREDAVANJA 02. 10. 2009.


1.

Naziv i porijeklo pojma politički sistem?

Naziv politicki system je relativno nov,mada je predmet politickih sistema jedan od osnovnih problema ljudske misli. O politici I drustvu I kao takav prati od samog pocetka do danas saznanje I proucavanje covijeka I politike! Politicki system je nastao u 20 vjeku I to u SAD,gdje on postaje samostalna akademska disciplina u okviru opsteg znanja I istrazivanja koji se pod imenom pol. Nauka uvodi kao nastavni predmet u sve visoke skole.

2. Činioci u političkom sistemu?

Kao osnovni cinioci pol sistema izdvojio bih sam politicki proces, politicki system,drzava I sama politika u njoj.Mozemo ih podijeliti u dvije osnovne pol grupe subjekte I na ostale pol cinioce,koji u pol sistemu ne djeluju svjesno,vec utjecu na djelatnost svjesnih pol cinioca,pol subjekata.

3. Politika, država i politički sistem?

Politika je smijr odredjenih aktivnosti ili teznjih,skup sredstava I ciljeva, I usladjen I racionalan skup artikulisanih interesa,shvatanja I ideala. Razlikujemo I dva stava u odnosu izmedju drzave I politickog sistema. U prvom drzava se smatra kao najvisi potpuni oblik pol. uredjenja dok je politika samo instrument drzave. Drugo glediste zapostavlja drzavu I svodi je na obicnu organizaciju pol sistema,politika je sve a drzava je jedan njen,nebitni vid. Iz toga zakljucujemo da je jedno glediste tradicionalno a drugo moderno.

4.

Pojam i anatomija političkog sistema?

Politicki system ne obuhvata samo pliticku drzavu,politicku vlast vec cijelu strkturu vlasti jednog drustva,sadrzi institucije ali I snage koje stvaraju politiku u vlast I izvan nje,te sadrzi I forme I procese , statiku I dinamiku.

5. Struktura političkog sistema i sredina?

Struktura pol. Sistema stvara se nastojanjem pol. Institucija koje se definisu kao ocuvani I drustveno ocuvani ,ponovljivi nacini grupnih ponasanja…..

6. Klasifikacije političkih sistema?

7. Osnovne teorije o odnosu političkog sistema i društva?

2
Politicki system je okvir –framework u kome se odvija splet pol. Djelatnosti I odnosa globalnog drustva.

8. Osobenost i složenost odnosa izmeĎu političkog sistema i društva?

Ono sto razdvaja pl. system od drugih podrucija , pod sistema globalnog drustva ,jeste osobenost politicke djelatnosti I odnosa politike kao takve. Politicki system predstavlja mrezu svih ovih djelatnosti I odnosa.

9.

Nauka o političkom sistemu?
10. Savremene teorije o političkom sistemu?

Politicki system kao termin se siri I potvrdjuje uporedu sa uspostavljanjem I razvijanjem politicke nauke. Tako napredna praksa I najsvjesnija politicka misao otvaraju put za slobodnije I sire razvijanje politickih nauka,te disciplina koje se bave proucavanjem pol. Drustva I politike.

11. Politički sistem kao politička nauka?

Politicke nauke dobivaju sve znacajnije mjesto na fakultetu,narucito na faxu politickih nauka u cijem se nastavnom planu I programu nalazi vise disciplina koje se bave politickim sistemima.

12. Oblici političkih sistema?

PITANJA IZ II PREDAVANJA 09. 10. 2009.

1. Prvo pojavljivanje imena Bosna?

n Bosna se prvi put spominje u X stoljeću u djelu “De administrando imperio”, bizantijskog cara Konstantina Porfirogenita.

2. Kada Bosna postaje kraljevina?

n Nasuprot tvrdnjama ranije historiografije, Bosna je na početku XII stoljeća bila samostalna država, čiju samostalnost potvrđuje i prvi ugarski dokument o ovoj zemlji iz 1137. godine, gdje je ona označena kao “BOSNENSIS DUCATUS”.

3. Prvi oblik državne vlasti Bosne?

n Prvi oblik državne vlasti bila je BANOVINA. Prvi po imenu poznati bosanski vladar bio je Ban Borić.On se spominje u dva odlomka Cinamovog djela Epotome.

n U tom djelu još piše:Bosna nije potčinjena arhižupanu Srba nego narod u njoj ima poseban način života i upravljanja.

4. Koje su ključne političke institucije u srednjovjekovnoj Bosanskoj državi?

To

je bio parlament koji se nazivao Stanak, i crkva bosanska. 3
5. Nabrojte sve poznate bosanske banove?

Ban Boric-1153-1163

Ban Kulin 1180-1204

Ban Stjepan 1204-1232

Ninoslav 1232-1253

Prijezda I 1253-1287

Prijezda II 1287-1290

Stjepan I Kotromanic 1290-1314

Stjepan II Kotromanic 1314-1353

Tvrtko I 1353-1377

6. Nabrojte sve poznate bosanske kraljeve?

Tvrtko I, Dabisa,Jelena gruba,Stjepan Ostoja,Stjepan Tvrtko Tvrtkovic,Stjepan Ostoja, Stjepan Ostojic,Stjepan tvrtko II Tvrtkovic,Stjepan Tomas Ostojic,Stjepan Tomasevic.

7. Šta je to Stanak?

n Bosna je u srednjem vijeku imala svoj parlament koji se nazivao STANAK.To je bilo strateško tijelo koje se 1354. prvi put spominje pod imenom “stanak sve zemlje Bosne” a negdje kao “sav rushak bosanski”.

8. Koje su nadležnosti bosanskog Stanka?

n Vladara je birao stanak.Nasljednost nije morala biti direktna na potomka ako to nije odgovaralo stanku.

n Stanak je mogao čak i da smjeni vladara što govori da je vlast vladara bila

ograničena.
9. Koje je moderno političko značenje i poruka Povelje Kulina bana?

n 29.avgusta 1189. godine Kulin ban izdaje povelju dubrovačkim trgovcima da nesmetano mogu trgovati i prolaziti kroz Bosnu.Ova povelja predstavlja “rodni list” bosanske državnosti i njene egzistencije u tom vremenu.Iz povelje se vidi da je Bosna bila pravno uređena zemlja sa vladarskom kancelarijom.

10. Akt objuracije?

n U aprilu 1203. godine Papa je poslao izaslanika Ivana de Camarisa u Bosnu kako bi riješio “heretičko pitanje”.

n Na “heretičkom zboru” održanom na Bilinom polju (Zenica), velikodostojnici Bosanske crkve i “presente bano Culino domino Bosne”, kako ga naziva Papa, su izvršili AKT ABJURACIJE u kojem su obećali da će se odreći “otpadničke vjere” u korist katoličanstva

PITANJA IZ III PREDAVANJA 16. 10. 2009.

4
1. Kada Srednjovjekovna Bosna gubi samostalnost?

Osvajanje Bosne od strane Osmanlija 1463. godine je plod njihovih ranijih upada i postepenog osvajanja njenih dijelova.Ta postepenost u osvajanju je konačno unuštila feudalnu bosansku državu

2. Kakav je status imala Bosna u Osmanskom carstvu?

U zauzetim oblastima Osmanlije su uspostavili svoj društveni, ekonomski, politički i pravni poredak.Osvojene oblasti počele su se oblikovati u posebne vojno-upravne i političke oblasti pod nazivom sandžak da bi kasnije kao rezultat imali najvišu administrativno-teritorijalnu jedinicu u Osmanskom carstvu a to je ajalet.

5. Gdje su bila sjedišta vezira?

Bosanskim ajaletom je upravljao vezir kojeg je postavljao sultan.Vezir je predsjedavao Vezirskim vijećem ( Divan) u sjedištu vezira koje je bilo: u Banja Luci (1580.-1639.), u Sarajevu (1639.-1700.), u Travniku (1700.-1850.), u Sarajevu (1850.-1878.).

6. Šta su to milleti?

Osim šerijatskog, u Bosni se primjenjivalo i vjersko pravo pojedinih vjerskih zajednica (mileta) tzv. miletsko pravo i običajno pravo.

7. Kako se zove akt Sultana o slobodi vjerskog rada bosanskih franjevaca?

Ahdnama koju je sultan Mehmed II Fatih 28. V 1463. godine dao bosanskom franjevcu fra. Anđelu Zvidzdicu, predstavlja jedan od najstarijih dokumenata o poštivanju ljudskih prava i manjina.

8. Kako se zovu posebne granične vojno-teritorijalne jedinice koje su uspostavljene s ciljem odbrane Bosanskog ejaleta?

9. Šta je sadržavao pol.program sačinjen u prvoj polovini 18 stoljeća?

10. Ko je Zmaj od Bosne i za šta se borio?

To

je bio Husein Kapetan Gradascevic,i on se borio za autonomiju Bosne u okviru Osmanskog carstva,te zalagao da se na celo stavi domaci covijek.Pokret je bio aktivan godinu dana i to od 1831-1832.
.

PITANJA IZ IV PREDAVANJA 23. 10. 2009.

1. Na kojem skupu i kada je izvršena obnova državnosti BiH?

5
Odrzana je na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjic gradu 25-11.1943 godine.

2. Kada i gdje je održano I zasjedanje ZAVNOBiH-a i koje su najvažnije odluke?

I zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjic gradu 25-11.1943 godine,I odluke o ravnopravnosti svih srba hrvata I muslimana,te 25.11. je proglasen drzavnim praznikom.

3. Kada i gdje je održano II zasjedanje ZAVNOBiH i koje su najvažnije odluke?

II zasjedanje

ZAVNOBiH-a je bilo u Sanskom mostu od 30.6. do 2.7 1944godine,Njime su garantirana osnovna ljudska prava nacionalna ravnopravnost,sloboda vjeroispovijesti,sloboda zbora I dogovora,udruzivanje I stampa,licna I imovinska sigurnost,ravnopravnost spolova,aktivno I pasivno pravo glasa.
4. Kada i gdje je održano III zasjedanje ZAVNOBiH i koje su najvažnije odluke?

Odrzano u slobodnom Sarajevu 26.4.1945. BiH je prvi put nakon 1918 god . ponovno dobila narodnu vladu.

Vlada se sastojala od 7 srba 5 bosnjaka I 2 hrvata.
5. Sporazum Cvetković – Maček 1939 god?

sporazum Cvetković-Maček u historiji se odnosi na sporazum koji su 26. august 1939. u Božjakovini sklopili predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković i predsjednik Hrvatske seljačke stranke (također i Seljačko-demokratske koalicije) Vladko Maček. Sporazum je doveo do formiranja koalicijske vlade u kojoj je Maček postao potpredsjednik, te do proglašenja Banovine Hrvatske.

6. Kada je formirana prva Narodna vlada NRBiH i koje bio njen prvi predsjednik

7. Fočanski propisi?

Prvi pisani propisi narodnooslobodilackih odbora bili su focanski propisi iz februara 1942. Prema kojima su NO-ODBORI bili privremeni organi vlasti.

8. Septembarski propisi?

U Bosanskoj krajini su doneseni novi NO-PROPISI pod nazivom Krajiski-septembarski 1942 god.

9. Kada su održani prvi višestranački izbori nakon II svjetskog rata?

10. Referendum graĎana za nezavisni i suvereni razvoj BiH

6
R

eferendum o nezavisnosti BiH odrzan je-izglasan 29 aprila i 1 marta 1992god i 64% od glasackih listica su bili vazeci,99,44% su glasali za dok je protiv bilo 0,29% te je 0.25% bilo ne vazecih.
11. Od koga i kada je medjunarodno priznata BiH?

Priznata je tzv DEJTONSKIM MIROVNIM SPORAZUMOM koji je potpisan izmedju tadasnjih predsjednika Srbije Slobodan Milosevic,Hrvatske Franjo Tudzman,BiH Alija Izetbegovic 14.decembra u Ohaju-SAD,utvrdjenog u deytonu 21.11.1995 godine. Mirovnim sporazumom je doneseno 11 aneksa koji ce srediti drzavnu,politicku I drustvenu strukturu u Drzavi. Najpoznatiji je Anex 4 tj Ustava BiH.

12. Mirovni planovi za zaustavljanje rata u BiH?

Vens-Ovenov plan je bio mirovni prijedlog za kraj rata u Bosni i Hercegovini koji su početkom 1993. napravili specijalni izaslanici Sajrus Vens i lord Dejvid Oven. Plan su prihvatili Bošnjaci i bosanski Hrvati, ali su ga odbili bosanski Srbi.

Washingtonski sporazum je mirovni sporazuma između zaraćenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine i formalnih predstavnika Republike Bosne i Hercegovine, potpisan u Washingtonu i Beču u martu 1994.

13. Kada je BiH primljena u OUN?

14. Vašingtonski sporazum?

Washingtonski sporazum je mirovni sporazuma između zaraćenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine i formalnih predstavnika Republike Bosne i Hercegovine, potpisan u Washingtonu i Beču u martu 1994.

Potpisali su ga bosanski premijer Haris Silajdžić, hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić i predsjednik Herceg-Bosne Krešimir Zubak.

Prema dogovoru, ustanovile bi se teritorije koje bi bile pod zajedničkom vlašću bosanskih Hrvata i Bošnjaka, podijeljenih na deset autonomnih kantona. Ovaj dokument je označio uspostavljanje Federacije Bosne i Hercegovine, jednog od dva bosanskohercegovačka entiteta koja će se oformiti u okviru Dejtonskog sporazuma. Kantonalni sistem je predstavljao garanciju sprečavanja dominacije jedne etničke grupe nad drugom.[/sub][/
KLIKNITE NA "SPOILER" DA VIDITE SADRZAJ

Muamera

Broj komentara : 16
Join date : 2011-02-26

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu